• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
Takvim

Varlık finansmanı fonları gelirleri vergi dışı

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle, varlık finansmanı fonlarının elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutuldu. Pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değeri

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle, varlık finansmanı fonlarının elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutuldu. Pilotlar ve  sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin  gerçek safi değerinin yüzde 70'i de gelir vergisinden istisna olacak. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma  sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

Ekonomiden ihalelere kadar geniş bir alanda kanun değişikliklerine gidildi. Cumhurbaşkanı tarafından danışman olarak atanan ve büyükelçilik unvanı da verilen kişilerin bu unvanları ömür boyu sürdürmelerine olanak sağlandı. Askeri sağlık personeline Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde de görevlendirme yolu açıldı.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren vergi kanunları ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna getirilen yeni düzenlemeler özetle şöyle;

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel  Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki  kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil  edilecek.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler  nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden  (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta  görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin  gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı,  bu oranı yüzde 100’e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Kanunla, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri  dolayısıyla yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası,  “Türkiye’deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar” şeklinde değiştiriliyor.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün  senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve  kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023’e kadar uzatılıyor.

Operasyonlar, sınır ötesi harekatlar, uluslararası  barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer  birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete  edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının  güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli  şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç  ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç  ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma  sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDE GÖREVLENDİRME

Kanunla, TSK’de görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde  görevlendirilmesine imkan tanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli  tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı  kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer  mali ve sosyal hak ile yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler  çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık  Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri  hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha  yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık  2021’e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde  görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları  veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

DANIŞMANLARA ÖMÜR BOYU BÜYÜKELÇİ UNVANI

Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar  nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir  misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri  alınmadığı sürece devam edecek.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bağlı sağlık  uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim  2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları,  Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili  döner sermaye muhasebe birimince ödenecek.

KDV İSTİSNALARI

İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi “Demiroğlu Bilim Üniversitesi” ,  Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi “Gaziantep İslam Bilim ve  Teknoloji Üniversitesi” , Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi “Prof.Dr. Cemi Demiroğlu  Türk Kardiyoloji Vakfı” olarak değiştirilecek.

Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV’den istisna tutulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş  yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV  muafiyeti olacak.

Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra  kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.

İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman  yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat  harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulama  2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla  kadar uzatmaya yetkili olacak.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ

Kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu’nun  adı, Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde  değiştiriliyor. Ayrıca Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu  kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek. Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir  gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye  kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye  kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her  ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde  yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın  alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1’lik pay kaldırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için son 120 günlük prim ödeyerek  sürekli çalışma şartı kaldırılacak, ‘hizmet akdine tabi’ olarak çalışmak yeterli  olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık  hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy  yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama  yapma yetkisi veriliyor.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların çay ve çay ürünleri için  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için  Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar Kamu İhale  Kanunu’ndan istisna tutulacak.

İHALE KANUNU İSTİSNASI

Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek  uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik sorumlu  idarece yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna  tutulacak.

Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları  ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan  sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta  şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi  personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat  verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ile reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi  kurulacak.


 

https://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2019/01/17/varlik-finansmani-fonlari-gelirleri-vergi-disi/113 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın